Activiteitsverslag opstellen en indienen

In de vierde handelsperiode heeft elk ETS bedrijf dat gratis emissierechten ontvangt naast het monitoringsplan (MP) ook een monitoringsmethodologieplan (MMP). Het MMP beschrijft de monitoringsmethode voor de gegevens waarover met ingang van 2021 jaarlijks gerapporteerd moet worden. Deze nieuwe rapportage heet het activiteitsverslag. Net als het emissieverslag heeft het activiteitsverslag betrekking op het voorgaande kalenderjaar.

Op deze pagina lees u meer over het activiteitsverslag. Voor meer informatie over de nalevingscyclus, klikt u hier.

Tijdlijn emissiehandel
©NEa
Tijdlijn Emissiehandel

Waarom een jaarlijks activiteitsverslag?

Het activiteitsverslag is nodig om de toewijzing te kunnen aanpassen bij wijzigingen in de productie (activiteiten). In de vierde handelsperiode beweegt het toegewezen aantal emissierechten (in het kort: de toewijzing) mee met de activiteiten. Het aantal toegewezen emissierechten kan zowel omhoog als omlaag aangepast worden.

Het activiteitsverslag bevat de gegevens die nodig zijn om te bepalen of en hoe de toewijzing wordt aangepast. Als uit het activiteitsverslag blijkt dat de toewijzing wordt aangepast, wordt zo snel mogelijk een nieuw besluit genomen over de toewijzing. Omdat de rechten al in februari gestort zijn, kan de uitvoering van dit besluit ertoe leiden dat rechten achteraf worden bijgestort of teruggevraagd.

Tot aan 2025 wordt het activiteitsverslag na 2021 ieder jaar aangevuld met de gegevens van het nieuwe jaar. Alle verzamelde gegevens uit het activiteitsverslag vormen daarna de basis voor het aanvragen van gratis emissierechten voor de periode 2026-2030.

Installaties die voor 2021-2025 zijn uitgezonderd van het ETS vanwege geringe jaarlijkse emissies (“opt out”) hoeven geen activiteitsverslagen in te dienen.

Verificatie

Het activiteitsverslag moet worden geverifieerd door een verificatiebureau. Dit bureau moet geaccrediteerd zijn voor het verifiëren van toewijzingsgegevens. De verificateur van het activiteitsverslag mag een andere zijn dan de verificateur van het emissieverslag. Het format voor het verificatierapport is vanaf maandag 5 april beschikbaar in het NEa-loket onder het kopje 'Downloads'. Verificatiebureau's krijgen het format ook toegestuurd.

Regels rondom virtuele verificatie leest u hier.

Het jaar 2021

Het jaar 2021 is om twee redenen een uitzonderlijk jaar.

 1. In 2021 moet het ingediende activiteitsverslag gegevens bevatten over twee jaar: Gegevens uit 2019 én 2020.
 2. Door de vertraging bij de Europese commissie in het vaststellen van de benchmarkwaardes, verschuift de deadline voor het indienen van het activiteitsverslag in 2021 eenmalig van 31 maart naar 14 juni.

Benodigde documenten bij activiteitsverslag

Om het activiteitsverslag op te stellen zijn twee basisdocumenten nodig:

 1. een goedgekeurd MMP waarin de methodiek is vastgelegd hoe de te rapporteren gegevens bepaald moeten worden;

  Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het juiste, door de NEa goedgekeurde MMP.
   
 2. het “NIMs datarapport” met daarin referentiegegevens uit 2014-2018 die zijn gebruikt voor de aanvraag van gratis emissierechten voor 2021-2025.

  Nadat de Europese Commissie in het eerste kwartaal van 2021 de nieuwe benchmarkwaarden heeft vastgesteld, zal de NEa de juiste versie van het NIMs datatrapport beschikbaar stellen. De gegevens van het NIMs datarapport moeten worden geïmporteerd in het activiteitsverslag.
Proces toewijzing gratis emissierechten 2021

Berekening toewijzing

Het activiteitsverslag is nodig om de toewijzing te kunnen aanpassen bij wijzigingen in de productie (activiteiten). Het format voor het activiteitsverslag rekent uit wat het gevolg is van de gegevens die u rapporteert. Daarbij geldt dat het gemiddelde van jaar t-1 en jaar t-2 bepaalt of de toewijzing voor jaar t wordt aangepast.

De activiteiten over 2019 en 2020 bepalen de toewijzing voor 2021. Het is belangrijk om de door het activiteitsverslag uitgerekende toewijzing vóór indiening te bekijken, zodat u kunt vaststellen of – en hoe - de toewijzing zal worden gewijzigd.  Informatie over hoe dit in zijn werk gaat, staat in guidance 7 van de Europese Commissie.

Wilt u gratis emissierechten aanvragen voor een nieuwe subinstallatie? Zorg dan eerst dat de NEa uw aangepaste MMP goedkeurt, en neem daarna de gegevens van de nieuwe subinstallatie op in het activiteitsverslag. Meer informatie over het aanvragen van gratis emissierechten voor een nieuwe subinstallatie leest u hier.

Format activiteitsverslag

Het format voor het activiteitsverslag is nu beschikbaar via de pagina downloads in het NEa-loket. Het format lijkt sterk op het NIMs datarapport en vraagt om gegevens met betrekking tot:

 • activiteiten per subinstallatie (productie, warmte, brandstof en procesemissies)
 • emissies per subinstallatie
 • aanvullende gegevens voor controles op plausibiliteit

U kunt het format gebruiken om voorbereidingen te treffen en ervaring op te doen. Het format is nog niet geschikt om te gebruiken voor indiening bij de NEa, omdat voor sommige berekeningen in het format de nieuwe benchmarkwaarden nodig zijn. Dit betekent dat het format nog geen correcte berekening maakt van de toewijzing voor 2021. In april 2021 komt een format beschikbaar dat rekent met de dan inmiddels bekende benchmarkwaarden. Dit aangepaste format moeten bedrijven gebruiken voor indiening bij de NEa.

Activiteitsverslag indienen

Het indienen van het activiteitsverslag doet u via het NEa-loket. Het proces van indienen is vergelijkbaar met het proces voor het emissieverslag. Vanaf het moment dat het format definitief is, kunt u het activiteitsverslag indienen.

Voorlichting activiteitsverslag

Omdat het activiteitsverslag omvangrijk en complex is, vraagt het opstellen vaak een aanzienlijke inspanning van bedrijven. De NEa adviseert dan ook om hier tijdig aan te beginnen en ook tijdig afspraken te maken voor de verificatie.

Op 8 april heeft de NEa een webinar georganiseerd over het indienen van het activiteitsverslag. Klik hier om het webinar terug te kijken, en klik hier om de presentatie in pdf formaat terug te lezen. In de pdf presentatie zitten ook nog linkjes naar korte instructievideo’s die kunnen helpen bij het opstellen van de Excel.

CO2-heffing

In 2021 wordt naar verwachting de CO2-heffing voor de industrie geïmplementeerd. Vanaf 2022 zullen de gegevens uit het activiteitsverslag ook worden gebruikt voor het bepalen van het aantal dispensatierechten en de emissies die onder de heffing valt. Meer informatie hierover kunt u vinden op deze pagina.