Emissieverslag opstellen en indienen

Het emissieverslag maakt inzichtelijk hoeveel broeikasgassen zijn uitgestoten en hoe deze uitstoot is berekend. Elk bedrijf dat deelneemt aan het Europees emissiehandelssysteem (EU ETS) moet elk jaar uiterlijk 31 maart een geverifieerd emissieverslag indienen bij de NEa over het voorgaande jaar.

Op 31 maart moeten de volgende documenten in het bezit zijn van de NEa:

  • emissieverslag (door bedrijf opgesteld in EHP)
  • verificatierapport (door verificateur opgesteld in EHP)

Voorafgaand geeft de NEa instructies en voorlichting over hoe het emissieverslag en de bijbehorende documenten moeten worden ingediend.

Let op: Zorg ervoor dat de juiste contactpersonen in het EHP staan en dat hun contactgegevens actueel zijn.

Nadat de NEa het geverifeerde emissieverslag heeft ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Dit is een bewijs dat uw bedrijf aan de indienplicht heeft voldaan. Op een later moment analyseert de NEa alle emissieverslagen en verificatierapporten in meer detail. U kunt dus later nog vragen en/of opmerkingen krijgen naar aanleiding van de ingediende stukken. 

Opstellen en verificatie