NEa stelt HBE-reductiebijdrage vast op 47 kg/HBE

De NEa stelt voor het nalevingsjaar 2025 de HBE-reductiebijdrage vast op 47 kg/HBE. Bij deze reductiebijdrage is het aantal HBE’s dat ingeleverd moet worden voor de reductieverplichting lager dan voor de jaarverlichting. Hierdoor hoeven bedrijven met een gecombineerde jaar- en reductieverplichting geen extra HBE’s in te leveren.

Reductieverplichting

De jaarverplichting ziet toe op een toenemende inzet van hernieuwbare energie in vervoer. Daarnaast hebben de meeste brandstofleveranciers ook een verplichting om de broeikasgasintensiteit van de gebruikte brandstoffen te verlagen. Dit is de reductieverplichting.

Beeld: ©iStock / Ratana21

Sinds 2020 moeten bedrijven de gemiddelde ketenemissie van de gebruikte brandstoffen verminderen met 6% ten opzichte van 2010.

Om te voldoen aan deze verplichting staan HBE’s niet alleen voor een hoeveelheid hernieuwbare energie, maar ook voor een hoeveelheid emissiereductie: de HBE-reductiebijdrage.

De NEa stelt deze waarde jaarlijks vast voor het opvolgende nalevingsjaar. Op basis van de inboekgegevens over 2023 is de gemiddelde gerealiseerde reductie per HBE vastgesteld op 47 kg CO2-eq.

Meer informatie, bijvoorbeeld hoe bedrijven hier aan kunnen voldoen, leest u in de uitgebreide beschrijving van de reductieverplichting.

Jaarlijkse reductiebijdrage

De NEa publiceert jaarlijks uiterlijk op 1 juli de HBE-reductiebijdrage voor het aankomende nalevingsjaar. Voor deze berekening gaat de NEa uit van de ketenemissiereductie van alle ingeboekte biobrandstoffen en elektriciteit en gegevens over beter fossiele brandstoffen (LNG, CNG, LPG) en deelt deze door het aantal bijgeschreven HBE’s.

Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe wet- en regelgeving in 2022 rekent de NEa ook de emissiereductie van aan zeevaart geleverde biobrandstoffen mee. De cijfers voor de berekening worden gepubliceerd in de jaarlijkse Rapportage energie voor vervoer in Nederland.

Emissiereductie-eenheden

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kondigde eerder aan dat de HBE-reductiebijdrage gebruikt zal worden bij de overgang naar het ERE-systeem.

In mei van 2026 vermenigvuldigt de NEa de HBE’s die na afschrijving van de jaarverplichting nog op rekening staan, met de HBE-reductiebijdrage (minus de bijdrage van beter fossiel, circa. 1 kg per HBE). Het resultaat van deze berekening is het startsaldo in emissiereductie-eenheden (ERE’s) van de bedrijven in het register.

Berekening emissiereductie-eenheden (ERE’s)
mei 2026

Aantal HBE’s* x HBE reductiebijdrage** = startsaldo emissiereductie-eenheden (ERE’s)

*op rekening ná jaarafsluiting
** minus de bijdrage van beter fossiel (LNG, CNG, LPG)